Kinh nghiệm từ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên ở Bắc Giang

Thứ tư - 11/05/2016 05:58
Kinh nghiệm từ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên ở Bắc Giang

Kinh nghiệm từ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên ở Bắc Giang

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII họp phiên thứ nhất.
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII họp phiên thứ nhất.
(TG)- Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý, kỷ luật đảng viên ở đảng bộ được tiến hành công minh, khách quan, minh bạch nên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở Đảng. 

1. Để giữ gìn sự trong sạch nội bộ, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn đề cao và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên phải thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng. Trong nhiệm kỳ 2010-2015 Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Đảng cũng đã ban hành Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 06/6/2013 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc thực hiện các văn bản quy định nêu trên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quán triệt, thực hiện nghiêm túc ở các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời tăng cường giáo dục, rèn luyện đảng viên giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và tính tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 Từ đầu năm 2013 đến hết năm 2015, cấp ủy, UBKT các cấp và các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra 10284 đảng viên, kết luận có vi phạm 3207 đảng viên, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 1198 đảng viên, đã xử lý kỷ luật 1130 đảng viên, với các hình thức: Khiển trách 659 đảng viên (chiếm 58,3%), cảnh cáo 324 đảng viên (chiếm 28,6%); cách chức 23 đảng viên (chiếm 2,2%); khai trừ 124 đảng viên (chiếm 10,9% đảng viên vi phạm). Cụ thể:

 Về chủ thể quyết định: Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 01 đảng viên với hình thức cảnh cáo. Cấp ủy, ban thường vụ (BTV) cấp ủy cấp huyện thi hành kỷ luật 52 đảng viên với các hình thức: Khiển trách 19, cảnh cáo 11, cách chức 16, khai trừ 06 đảng viên. Đảng ủy cấp cơ sở thi hành kỷ luật 424 đảng viên (Khiển trách 240, cảnh cáo 184). Các chi bộ thi hành kỷ luật 373 đảng viên (Khiển trách 313, cảnh cáo 60). UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật cảnh cáo 01 đảng viên; UBKT cấp huyện thi hành kỷ luật 279 đảng viên gồm: Khiển trách 87, cảnh cáo 67, cách chức 07, khai trừ 118 đảng viên.

 Đối tượng đảng viên bị kỷ luật gồm: Là cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý 03 đồng chí (đ/c); cán bộ diện BTV cấp ủy cấp huyện quản lý 112 Đ/c; cán bộ diện cấp ủy cơ sở quản lý 287 đ/c; trong đó: Tỉnh ủy viên 01; huyện ủy viên và tương đương 13; đảng ủy viên đảng ủy cơ sở 138 và chi ủy viên 173 đ/c.

 Nội dung vi phạm: Về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình 317 đ/c; về nguyên tắc tập trung dân chủ 136 đ/c; về đất đai, nhà ở 130 đ/c; về tệ nạn xã hội 97 đ/c; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 60 đ/c; đạo đức, nếp sống văn minh 51 đ/c; về lĩnh vực tài chính, ngân hàng 38 đ/c; về lãnh đạo, quản lý điều hành 31 đ/c; về đầu tư, xây dựng 25 đ/c; về quy định phòng, chống tham nhũng, lãng phí 22 đ/c; về quản lý, sử dụng các loại quỹ 14 đ/c; về phát ngôn 06 đ/c; về đạo đức nghề nghiệp 05 đ/c; về công tác tổ chức, cán bộ 01 đ/c; về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 01 đ/c; về hôn nhân và gia đình 01 đ/c; về bạo lực gia đình 01 đ/c[1].

 Nói chung các việc xem xét xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm đều cơ bản đúng quy trình, đúng thẩm quyền, bảo đảm nghiêm minh, có sự xử lý đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật của chính quyền và đoàn thể, gắn với thu hồi kinh tế, khắc phục hậu quả theo Quy định.

 Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý, kỷ luật đảng viên ở đảng bộ được tiến hành công minh, khách quan, minh bạch nên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở Đảng. Thông qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"...

 Tuy nhiên thực tế ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang vừa qua cũng cho thấy: Một số cấp ủy chưa xác định đầy đủ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Việc thực hiện Quy định số 181-QĐ/TW còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế.  Trong một số trường hợp, việc áp dụng nội dung, hình thức xử lý kỷ luật chưa phù hợp với lỗi vi phạm của đảng viên. Một số cán bộ, đảng viên vi phạm được phát hiện qua thanh tra, điều tra, kiểm toán nhưng chưa được các tổ chức đảng, đoàn thể có thẩm quyền chưa kịp thời xem xét trách nhiệm để xử lý kỷ luật. UBKT cấp ủy cơ sở, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của một số chi bộ chưa tích cực tham mưu cho cấp ủy xem xét, áp dụng các nội dung của Quy định số 181-QĐ/TW trong xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tham mưu thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật chưa chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là cấp cơ sở trình độ, năng lực yếu, chưa chủ động nắm bắt tình hình tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Sự phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở một số nơi chưa hiệu quả, thiếu đồng bộ. Trong thi hành kỷ luật, một số tổ chức đảng vẫn còn tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thiếu kiên quyết. Việc kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với cấp dưới và đảng viên có nơi còn bị buông lỏng.  

 Trong quá trình xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm, các cấp ủy, tổ chức đảng phát hiện thấy một số điểm trong Quy định, Hướng dẫn của Trung ương còn bất cập, chưa phù hợp, nhưng còn lúng túng và vẫn áp dụng một cách máy móc. Nhiều ý kiến cho rằng nội dung khoản 1, 2, Điều 26, Quy định số 181-QĐ/TW về hình thức kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba, thứ tư và giữa đảng viên có chức vụ với không có chức vụ như vậy là nhẹ, không có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung và chưa bảo đảm nguyên tắc “Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng” dẫn đến việc xử lý kỷ luật chưa công bằng giữa một số trường hợp. Mặt khác Quy định số 181-QĐ/TW đã đề cập cơ bản các lĩnh vực đảng viên dễ mắc phải vi phạm, nhưng còn một số lĩnh vực chưa đề cập, quy định. Do vậy, khi đảng viên vi phạm chưa có căn cứ để áp dụng xử lý kỷ luật, như: vi phạm trong vay, mượn tiền, tài sản của người khác và không có khả năng trả nợ...

 2. Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Bắc Giang, có thể nêu một số kinh nghiệm sau”:

Một là, các cấp ủy nhất là người đứng đầu cấp ủy phải xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Hai là, thường xuyên phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên để nghiên cứu, học tập. Trong xem xét xử lý kỷ luật, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phải đề cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên; phát huy dân chủ, khách quan; bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; xử lý đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật của chính quyền, đoàn thể.

Ba là, UBKT của cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT cấp ủy với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để xem xét, xử lý đảng viên một cách khách quan, chính xác và đồng bộ.

Bốn là, kịp thời củng cố kiện toàn UBKT cấp ủy các cấp, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra bảo đảm có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh, để thực hiện tốt vai trò làm tham mưu với cấp ủy trong xem xét xử lý kỷ luật đảng và thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong giai đoạn hiện nay./.

 TS. Thân Minh Quế

Tỉnh ủy viên, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
Nguồn Tạp chí tuyên giáo: 
http://tuyengiao.vn/Home/Nhipcautuyengiao/87603/Kinh-nghiem-tu-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-xu-ly-ky-luat-dang-vien-o-Bac-Giang

 


[1]  Báo cáo số 31- BC/TU ngày 24/3/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang

Nguồn tin: Nguồn tạp chí tuyên giáo ngày 6/4/2016: http://tuyengiao.vn/Home/Nhipcautuyengiao/87603/Kinh-nghiem-tu-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-xu-ly-ky-luat-dang-vien-o-Bac-Giang

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanminhque.name.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu...

PGS. TS. Thân Minh Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh Bắc Giang.

Ca khúc: Người lái đò trên dòng đời
Thống kê
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay10,013
  • Tháng hiện tại308,166
  • Tổng lượt truy cập16,572,460
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này từ nguồn thông tin nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây