HỌC BÁC THƯỜNG XUYÊN “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”

Thứ năm - 15/02/2024 04:38
Cách đây 77 năm, từ năm 1947, tại Chiến khu Việt Bắc, trong khi đang bộn bề công việc, Chính phủ vừa mới thành lập, chính quyền non trẻ phải đương đầu với bao khó khăn, gian nan thử thách, thù trong, giặc ngoài, vận mệnh đất nước như “Ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng với tầm nhìn xa, trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, bút danh X.Y.Z.
Nội dung tác phẩm đề cập đến nhiều vấn đề rất hệ trọng, rất phong phú, toàn diện về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và công tác cán bộ, vừa mang tầm cao lý luận, vừa có tính chỉ đạo thực tiễn rất sâu sắc. Trong tác phẩm Bác khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”[1], Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định”[2]. Song, Bác cũng chỉ rõ cán bộ, đảng viên dễ mắc phải nhiều khuyết điểm, nhiều thứ bệnh: Vì kém tính đảng mà có những bệnh sau này: Bệnh ba hoa, Bệnh chủ quan, Bệnh địa phương, Bệnh hình thức, Bệnh ham danh vị, Bệnh ích kỷ, Bệnh thiếu kỷ luật, Bệnh hủ hoá, Bệnh cẩu thả (gặp sao hay vậy), Bệnh thiếu ngăn nắp, Bệnh xa quần chúng, Bệnh lười biếng, “Mắc phải một bệnh trong mười hai bệnh đó tức là hỏng việc”. Bác đặt ra câu hỏi, chỉ ra nguyên nhân và cách khắc phục:
“Những khuyết điểm sai lầm vì sao mà có và tự đâu mà đến? Khuyết điểm đâu mà nhiều thế?
 Đảng ta là một đảng rất to lớn, bao gồm đủ các tầng lớp trong xã hội. Vì vậy có nhiều tính cách rất trung thành, rất kiên quyết, rất vĩ đại. Song cũng không tránh khỏi những tập tục, những tính nết, những khuyết điểm của xã hội bên ngoài, nó lây, ngấm vào trong Đảng.
Nhưng không vì thế mà kinh sợ. Ta đã thấy rõ những bệnh ấy thì ta tìm được cách chữa. Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, cần phải thật thà tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp sửa chữa lẫn nhau. Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình
Đá đi lâu cũng mòn. Sắt mài lâu cũng sắc. Ta cố gắng sửa chữa thì khuyết điểm ngày càng bớt, ưu điểm ngày càng thêm. Đảng viên và cán bộ ngày càng
trở nên người chân chính cách mạng.
Đảng ngày càng phát triển. 
Mong ai nấy đều phải thiết thực sửa đổi.[3]
Đảng ta không phải trên trời sa xuống. Nó ở trong xã hội mà ra.
Vì vậy, tuy nói chung, thì đảng viên phần nhiều là những phần tử tốt, nhưng
vẫn có một số chưa bỏ hết những thói xấu tự tư tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa, v.v..
Những thói xấu đó có đã lâu, nhất là trong 80 năm nô lệ. Những thói xấu đó,
họ mang từ xã hội vào Đảng[4]

 Trong Bài nói chuyện tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc tháng 10 năm 1963, Bác cũng nhắc nhở:“Làm cách mạng thì có đúng có sai. Cố nhiên đúng phải là chính, sai là phụ. Có sai thì chúng ta giúp nhau kiên quyết sửa chữa và cùng nhau hăng hái tiến lên.
Giữa đảng viên và cán bộ với nhau, phải kiên quyết bỏ hết thành kiến. Thành kiến là một thói xấu, có hại. Do thành kiến mà sinh ra dè dặt với nhau, đối phó với nhau, kèn cựa lẫn nhau. Nó làm cho trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nó làm cho công tác bị tê liệt, hư hỏng”, “Phải khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị. Nó đẻ ra nhiều cái xấu như xích mích, kèn cựa giữa cán bộ và giữa đảng viên, không ai phục ai, không giúp đỡ nhau, không cộng tác chặt chẽ với nhau. Bệnh cá nhân còn dẫn đến tệ bảo thủ, quan liêu, tham ô, lãng phí, sợ khó, sợ khổ, thấy khó khăn thì đâm ra tiêu cực bi quan”[5].
Những lời dạy của đó của Bác, đến nay không hề cũ, vẫn còn nguyên giá trị ở nhiều lĩnh vực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ý nghĩa rất lớn, rất thiết thực đối với các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trước hết là trong vấn đề “chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm” của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Thực tế, cán bộ, công chức, viên chức là những người đang công tác, đang giữ những chức danh, chức vụ, vị trí việc làm nhất định trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị. Vì thế, tác phong, lề lối làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong thực thi công vụ là vấn đề đặc biệt phải chú ý, vì nó thể hiện tư cách của người cán bộ, đảng viên. Nếu thể hiện không đúng, không tốt sẽ làm xấu đi hình ảnh người cán bộ cách mạng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức, xa hơn nữa là làm mất uy tín của Đảng và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng, thậm trí dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

Về vấn đề chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều văn bản, nghị quyết Đảng ta đã đề cập đến và yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới nêu ra 3 mục tiêu, trong đó có mục tiêu: “Xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng, thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở”. Đồng thời cũng nêu ra nhiệm vụ và giải pháp: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở”,“Đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể...khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, áp đặt hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng”.

 

Ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, từ ngày 4/7/2014, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Sau hơn 9 năm tổ chức thực hiện, BTV Tỉnh uỷ đã có Báo cáo Tổng kết, đánh giá những kết quả, thành tích đạt được là rất tích cực, song cũng còn không ít những hạn chế khuyết điểm, cần sớm khắc phục và cũng vì vậy ngày 2/6/2023 BTV Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về tiếp tục“Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Đây là một văn bản rất quan trọng thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cấp uỷ tỉnh mà mỗi người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh phải nhận thức đúng đắn và tổ chức thực hiện cho thật tốt và chỉ khi thực hiện tốt những điều đó thì mới giải toả được “điểm nghẽn”, tạo “cú hích”, bước đột phá lĩnh vực cải cách hành chính, công vụ. Nếu thực hiện tốt, hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang trở lên tốt đẹp hơn, gần gũi với Nhân dân hơn, được đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân tin tưởng, yêu thương hơn, từ đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Làm cho Bắc Giang trở thành điểm sáng trong cả Nước, lòng tin của Nhân dân và các doanh nghiệp với cấp uỷ, chính quyền của tỉnh ngày càng cao hơn, thu hút đầu tư vào tỉnh ngày càng nhiều hơn, kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển với tốc độ cao hơn, đời sống của Nhân dân ngày càng cải thiện hơn...
Trong nội dung Chỉ thị số 26-CT/TU, BTV Tỉnh uỷ đã nêu rõ những việc cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải làm; phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Vấn đề đặt ra là mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên phải nhận thức và đề ra những biện pháp cụ thể như thế nào để tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong các hoạt động công vụ ở cơ quan, đơn vị mình? Trong khuôn khổ bài viết xin đề xuất với các cấp uỷ, tổ chức đảng trong tỉnh cần quan tâm đến một số giải pháp chủ yếu sau:
Một là, phải làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ, nội dung trong Chỉ thị số 26 -CT/TU của BTV Tỉnh uỷ và nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định có liên quan đến tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Gia tăng các hoạt động tuyên truyền, biểu dương những gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán những tập thể, cá nhân chưa thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị. Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, khẩu hiệu, thông qua sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ theo chuyên đề, hội thảo khoa học, hội nghị toạ đàm trao đổi, qua trang Website, các cổng thông tin điện tử, Zalo… Qua đó làm cho mọi người nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc chấn chỉnh, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nhận thức đúng sẽ là tiền đề để hành động đúng, mọi người tự giác thực hiện Chỉ thị. Bác Hồ từng nói: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc” [6], “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”[7]. Cơ quan tuyên giáo của các cấp ủy phải làm tốt vai trò chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền theo chức năng của mình.
Hai là, cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tiến hành rà soát lại hệ thống các văn bản đã ban hành liên quan đến đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tập trung xây dựng hoặc bổ sung các chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định, chuẩn mực đạo đức… nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị 26-CT/TU bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt là yêu cầu hằng năm mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên phải xây dựng chương trình hành động, trong đó phải cụ thể hoá phương châm “03 dám” (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung), sẵn sàng nhận và nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, ngoài ra có thể bổ sung: Dám nghĩ, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với những khó khăn thách thức, dám hành động quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải đề ra kế hoạch cụ thể thực hiện phương châm “3 hơn” (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn) trong phạm vi, lĩnh vực mình được phân công phụ trách, khắc phục bằng được tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ bị kỷ luật, sợ mất điểm thi đua ảnh hưởng đến thành tích… Các cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan chủ động xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác với phương châm “05 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả), phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý, chú ý không để chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, không né tránh, đùn đẩy công việc cho cơ quan khác, xuống cấp dưới hoặc lên cấp trên.
Trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ hằng tháng phải thường xuyên thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 30/8/2021 của BTV Tỉnh ủy, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này đối với từng cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu đưa kết quả thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU thành tiêu chí quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên hằng năm. Cơ quan tổ chức của cấp uỷ có trách nhiệm tham mưu giúp cấp uỷ, BTV cấp uỷ chỉ đạo, đôn đốc, đồng thời hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các tổ chức đảng cấp dưới và tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, chi bộ.
Ba là: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với thanh tra công vụ, thanh tra nhân dân; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 26- CT/TU vào chương trình, kế hoạch của cấp ủy và uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp, hoặc chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoặc thanh tra, phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; đồng thời phải chủ động phát hiện những tập thể cá nhân có dấu hiệu vi phạm để đề xuất tiến hành kiểm tra, thanh tra làm rõ mức độ vi phạm, xem xét xử lý một cách kịp thời, nghiêm minh với những hành vi sai phạm. UBKT của cấp uỷ phối hợp với các cơ quan có chức năng (như: Ban tổ chức cấp uỷ, thanh tra, cơ quan Nội vụ…) thực hiện một số cuộc kiểm tra đột xuất việc thực hiện Chỉ thị này ở các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.
Bốn là, các cấp uỷ trong tỉnh phải thường xuyên chỉ đạo uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng cấp: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể khác (nếu có) tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt những điều Bác dạy trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, chú ý thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị 26-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ và các nội quy, quy định của tổ chức đoàn thể; cụ thể hoá các nội dung Chỉ thị này thành các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong tổ chức mình, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tránh phô trương hình thức gây lãng phí. Đồng thời chú trọng làm tốt vai trò giám sát, phản biện theo chức năng, thẩm quyền, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, xây dựng đoàn thể trong sạch vững mạnh.
Một mùa xuân mới lại về, mừng Đảng 94 tuổi, mừng xuân Giáp Dần, mừng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, mừng quê hương Bắc Giang năm qua đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong cả Nước. Mỗi chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ kính yêu, người lãnh tụ vĩ đại đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta, để lại cho chúng ta cả di sản to lớn là tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm tháng đã đi qua và Người đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người mãi mãi để chúng ta học tập và noi theo. “Sửa đổi lối làm việc” hay “chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” đó là việc làm thiết thực để học tập và làm theo Bác, để tự hoàn thiện mình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc./.
 
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995, t.5, tr 269
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995, t.5, tr 240
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995, t.5, tr 261-262
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995, t.5, tr 262-263
[5] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.14 tr187.
[6] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội. 2011, t.9, tr.309
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr 114

Tác giả bài viết: PGS.TS Thân Minh Quế, TUV, Bí thư Đảng uỷ CCQ tỉnh Bắc Giang

Nguồn tin: Bài trích đăng Báo Bắc Giang cuối tháng, số 275 (số đặc biệt tháng 1/2024)

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanminhque.name.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ẢNH HOẠT ĐỘNG
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này từ nguồn thông tin nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây