BẮC GIANG MỘT LÒNG ĐI THEO ĐẢNG

Thứ ba - 17/01/2017 08:20
TS. Thân Minh Quế
TUV- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Cách đây 87 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, với sứ mệnh lịch sử giao phó là lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những thắng lợi hết sức vẻ vang
Đảng ta vĩ đại thật
BẮC GIANG MỘT LÒNG ĐI THEO ĐẢNG
 
 Nhìn lại lịch sử nước ta những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, khi đó, nhân dân ta đã phải trải qua gần một thế kỷ dưới ách thống trị của thực dân Pháp; là một xứ thuộc địa, Tổ quốc bị dày xéo, dân tộc bị áp bức. Mặc dù các phong trào yêu nước, chống Pháp diễn ra sôi sục, không ngừng, trên khắp mọi miền Tổ quốc; từ phong trào Cần Vương, cuộc vận động Duy Tân, Đông kinh Nghĩa thục, đến khởi nghĩa nông dân Yên Thế, khởi nghĩa Yên Bái...nhưng tất cả các phong trào, các cuộc khởi nghĩa đều thất bại,  nguyên do chính là thiếu đường lối đúng đắn.
Trong bối cảnh đó, sau bao năm bôn ba khắp các châu lục trên thế giới, nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã đến được với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đó là con đường cách mạng vô sản. Tháng 5/1925, Người thành lập Hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí, để trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị điều kiện cho việc thành lập chính đảng của giai cấp công nhân. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cách mạng đúng đắn nên chỉ trong một thời gian ngắn phong trào cách mạng đã phát triển mạnh mẽ ở khắp nơi trên đất nước ta. Năm 1929, trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng, từ nòng cốt Cộng sản Đoàn trong tổ chức Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí, đã ra đời 3 tổ chức cộng sản ở 3 miền đất nước là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
Ngày 03/02/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng -Trung Quốc), bằng sự nhạy cảm chính trị của mình đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước ngoặt chính trị vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, mở đầu thời đại mới trong lịch sử dân tộc, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại nhân dân Việt Nam không chỉ làm nên lịch sử vẻ vang của mình, mà còn góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức, bóc lột, xoá bỏ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử và là sự đòi hỏi hợp quy luật vận động khách quan của đất nước.
Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Các văn kiện như: Chính cương vắn tắt, Luận cương vắn tắt, Điều lệ vắn tắt... đã thể hiện rõ đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam là đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Do vậy, dưới ngọn cờ cách mạng, nhân dân ta một lòng đi theo Đảng, tin tưởng vào Đảng, trao quyền lãnh đạo cho Đảng.
Vừa mới ra đời, Đảng đã phát động cao trào Xô viết Nghệ tĩnh (1930-1931) cực kỳ oanh liệt; phong trào đã trở thành một bài học quý báu, là cuộc tổng diễn tập đầu tiên để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa về sau.
Mười lăm tuổi, chỉ với gần 5 ngàn đảng viên, song với một khát vọng cháy bỏng và quyết tâm “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được tự do, độc lập”; Đảng đã nắm chắc thời cơ lịch sử, lãnh đạo nhân dân vũ trang khởi nghĩa, làm cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, lật đổ ách thống trị của phát xít, thực dân, phong kiến, chấm dứt gần 1 thế kỷ làm nô lệ cho bè lũ thực dân. Ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Mới giành được chính quyền, trong bộn bề khó khăn: Thù trong, giặc ngoài, vừa phải lo chống giặc đói, diệt giặc dốt vừa phải lo chống kẻ thù ngoại bang. Song, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Bác Hồ, con thuyền cách mạng Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua muôn vàn sóng gió; bảo vệ được chính quyền non trẻ. Khi ước nguyện hoà bình của dân tộc không được đáp ứng; kẻ thù lại âm mưu cướp nước ta một lần nữa; với ý chí “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”, “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” Đảng tiếp tục lãnh đạo dân tộc bước vào 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, chống lại các thế lực xâm lược hùng mạnh nhất, để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975) hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng CNXH trên tổ quốc Việt Nam thống nhất.
Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, vừa phải khôi phục kinh tế, khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh; vừa làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trong lúc hầu hết các nước XHCN trên thế giới lâm vào khủng hoảng và sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đẩy mạnh "Diễn biến hoà bình", chống phá nước ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, Đảng đã kịp thời tổng kết, rút ra những bài học trong vận dụng quy luật xây dựng CNXH, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, phá thế bao vây, chủ động, tích cực tham gia hội nhập quốc tế; từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Bắc Giang một lòng đi theo Đảng
Quê hương Bắc Giang thân yêu là vùng đất văn hiến, từng ghi dấu những chiến công hiển hách của dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, từng làm thực dân Pháp đảo điên với cuộc khởi nghĩa Yên Thế của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. Quê hương luôn mang trong mình truyền thống bất khuất và đã trở thành miền đất cách mạng từ khi có ánh sáng của Đảng chiếu dọi. Tháng 3/1928, Chi hội Việt nam cách mạng thanh niên ở phố Thùng Đấu (thị xã Bắc Giang), sau đó là Tỉnh Hội Bắc Giang - Bắc Ninh được ra đời, truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Bắc Giang. Tháng 7/1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thuộc Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập; ngay sau đó, tháng 8/1929, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Giang - Bắc Ninh được ra đời. Cuối năm 1937, Chi bộ Phủ Lạng Thương được thành lập. Tháng 8/1940, Ban Cán sự đảng tỉnh Bắc Giang - tổ chức tiền thân của Tỉnh uỷ Bắc Giang ra đời, đánh dấu bước trưởng thành về công tác xây dựng đảng và phong trào cách mạng của tỉnh. Kể từ đây, tổ chức đảng và phong trào cách mạng không ngừng phát triển. Trung ương Đảng đã tin tưởng vào Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang, chọn Hiệp Hoà làm nơi xây dựng An toàn khu II. Dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đã bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của Trung ương ở An toàn khu; lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa và là một trong 4 tỉnh đầu tiên trong cả nước khởi nghĩa giành được chính quyền cấp tỉnh vào ngày 18/8/1945.
Ngay từ những ngày đầu giành chính quyền, nhân dân các dân tộc Bắc Giang đã phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài cùng muôn vàn khó khăn, thử thách. Song, Đảng bộ Bắc Giang tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, chống giặc đói, diệt giặc dốt, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đã đẩy mạnh chiến tranh du kích, phá tề, diệt ác, chống càn. Huy động hàng vạn cán bộ, chiến sỹ; hàng ngàn thanh niên xung phong; đóng góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm để nuôi quân, đánh giặc; yểm trợ và chi viện đắc lực cho chiến trường Điện Biên Phủ.
Kết thúc Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ Bắc Giang đã lãnh đạo nhân dân đi vào thực hiện công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, vừa tiến hành xây dựng CNXH, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; đồng thời, chi viện đắc lực cho tiền tuyến. Với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”,“Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; góp phần cùng cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hoà bình lập lại, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ quê hương cùng với công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Giang đoàn kết một lòng khắc phục khó khăn và hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, ra sức phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, do vậy đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.
 Sau 20 năm tái lập tỉnh, Bắc Giang giờ đây đã thay đổi rất nhiều, không còn cảnh đói nghèo như những năm xưa, núi đồi xanh thắm, đồng ruộng tốt tươi, phố phường đông đúc, công trường nhà máy có ở khắp nơi, hầu hết người dân đều được hưởng cuộc sống an bình, được học hành, được mưu cầu hạnh phúc…Điều đó cũng minh chứng cho đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. 
Trong thời kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quê hương Bắc Giang đứng trước vận hội với nhiều thời cơ mới do kinh tế và vị thế của đất nước ngày càng phát triển, nhưng đồng thời cũng đứng trước những thách thức do nội lực nền kinh tế của tỉnh còn hạn chế, năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập còn thấp, công tác quản lý nhà nước có mặt còn yếu kém, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp… Vì thế đòi hỏi phải xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, giải quyết kịp thời những thách thức, đáp ứng tốt các yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu lớn lao hơn nữa trên con đường phát triển.
Thật vinh dự và tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Vào những ngày này chúng ta lại nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” mà Người tổng kết mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối và tỏa sáng trong mỗi bước đường phát triển của dân tộc. Chúng ta biết ơn các chiến sỹ cộng sản kiên trung, các anh hùng, liệt sỹ, các đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của quê hương, đất nước.
Một mùa xuân mới lại về, mừng Đảng tròn 87 tuổi, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương nở rộ những chiến công. Mỗi chúng ta đều có quyền tự hào mà nói "Đảng ta thật là vĩ đại" như Bác Hồ đã tổng kết. Nhưng để làm tròn nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền, một Đảng đạo đức, Đảng văn minh, thì mỗi đảng viên chúng ta cần phải không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức hết lòng phục vụ nhân dân, và điều cần thiết là tự nhủ trong lòng phải học tập thật nhiều: Học không bao giờ cùng - học mãi, tiến bộ mãi - càng tiến bộ càng thấy phải học thêm, như điều Bác Hồ hằng mong muốn./.
Bắc Giang 10/01/2016 

Tác giả bài viết: Thân Minh Quế

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanminhque.name.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu...

PGS. TS. Thân Minh Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh Bắc Giang.

Ca khúc: Người lái đò trên dòng đời
Thống kê
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm68
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay18,946
  • Tháng hiện tại471,774
  • Tổng lượt truy cập15,630,669
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này từ nguồn thông tin nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây